به نام آنکه عالم آفریده           محمد از خلایق برگزیده
سلام
ماه فرو ماند از جمال محمد                                   سرو نروید به اعتدال محمد

دسته ها :
سه شنبه بیست و سوم 7 1387
X